Artikel 1 – Definities

 


 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Stichting Hilversum Marketing
2. Consument: de natuurlijke persoon of bedrijf, die/dat een overeenkomst via de webshop van LiveHilversum aangaat met de Stichting Hilversum Marketing;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via de webshop van LiveHilversum voor verkoop van producten en/of diensten van Stichting Hilversum Marketing aan de consument tot stand is gekomen;
4. Techniek voor communicatie op afstand: de webshop van LiveHilversum;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 


 

Stichting Hilversum Marketing
Oosterspoorplein 1
1221 JE Hilversum
Nederland
035-544 6971
info@hilversummarketing.nl / info@livehilversum.nl

www.livehilversum.com
KvK 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 


 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst via de webshop van LiveHilversum tussen tussen ondernemer en consument.
2. Bij de bestelling van producten uit de webshop van LiveHilversum verklaart de consument zich akkoord met deze algemene voorwaarden Mocht de consument behoefte hebben aan toezending van de algemene voorwaarden, dan worden deze door Hilversum Marketing kosteloos via e-mail als PDF toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 


 

1. Alle aanbiedingen op de webshop van ondernemer zijn op basis van beschikbaarheid. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Hilversum Marketing spant zich maximaal in de webshop up-to-date te houden, ten einde het “Niet-beschikbaar zijn” tot een minimum te beperken.
2. Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Het aanbod van de ondernemer is aan consumenten in heel Europa. Bestellingen vanuit landen buiten Nederland worden door consumenten via e-mail geplaatst. Hilversum Marketing zal deze dan ook via e-mail verder afhandelen. Voor leveringen naar landen buiten Nederland gelden afwijkende verzendtarieven. Deze worden op voorhand aan de consument medegedeeld. Hilversum Marketing correspondeert naast het Nederlands uitsluitend in het Duits of Engels.
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van aflevering;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
· de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

Artikel 5 – De overeenkomst

 


 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Na het versturen van de bestelling van de consument via de webshop, bevestigt de ondernemer via e-mail de ontvangst van de bestelling. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De administratie van ondernemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument aan ondernemer verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ondernemer verrichte leveringen. Ondernemer erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent de consument dit eveneens.
4. Bij de betaling via I-deal zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

 


 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de ondernemer hiervan onverwijld in kennis stellen, en zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. De consument neemt zelf de kosten van de retourzending voor zijn rekening, indien hij/zij zelf besluit deze per post te retourneren. Hilversum Marketing biedt aan consumenten aan, de producten die consument retour wil geven, af te geven bij de brandstore, Stationsplein 27  te Hilversum. Hierbij zijn aan de retourlevering geen kosten verbonden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 


 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ontvangt de consument het volledige aankoopbedrag van de producten retour. Administratie- en verzendkosten en eventuele retourkosten, wanneer consument kiest om de producten per post retour te sturen, worden niet vergoed.
2. Het betaalde bedrag voor de producten zal door Hilversum Marketing zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, worden terug betaald aan consument.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 


 

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Artikel 9 – Zichttermijn

 


 

1. Consumenten hebben recht op een bedenktijd (de zichttermijn genoemd) van zeven werkdagen (weekenden en feestdagen worden niet meegerekend) vanaf het moment dat consumenten het product ontvangen.
2. Consumenten mogen het product gedurende de zichttermijn uit de verpakking halen en bekijken. Binnen die termijn mogen consumenten zonder opgaaf van reden of enige verplichtingen het product terugsturen.

Artikel 10 – De prijs

 


 

1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. Bij bestellingen via de webshop van LiveHilversum worden bij verzending per post verzendkosten en administratiekosten in rekening gebracht.
3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 


 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 


 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Op wens van de consument kunnen producten ook worden afgehaald bij de brandstore,  Stationsplein 27 in Hilversum..
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending bij vervangende artikelen zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Waardepapieren (zoals cadeaubonnen) worden uitsluitend per aangetekende post verzonden. Alle overige producten kunnen ook via reguliere postverzending (niet aangetekend) worden verzonden. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten, die per post worden verzonden, ligt tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 


 

1. In de webshop van LiveHilversum kan uitsluitend via I-deal worden betaald.
2. Zodra de betaling door Hilversum Marketing is ontvangen, zal de door consument gedane bestelling worden uitgeleverd.
3. Orders vanuit het buitenland worden buiten de webshop van LiveHilversum om betaald en uitgeleverd.

Artikel 14 – Overmacht

 


 

1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 


 

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Privacy / persoonsgegevens

 


 

1. Ondernemer behandelt de persoonlijke gegevens van de klant strikt vertrouwelijk.
2. Ondernemer stelt de klantengegevens niet ter beschikking aan derden, maar gegevens kunnen uitsluitend door ondernemer worden ingezet ter informatie aan consument over acties en productinformatie.
3. Ondernemer bewaart naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mail adres gegevens van de consument. Door het aanmaken van een “account” stelt de consument deze gegevens aan de ondernemer beschikbaar.
4. Ondernemer bewaart gegevens van nieuw aangemaakte alsmede in het verleden gedane bestellingen.